Array
(
)
葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少_爆款_Annhui导购分享平台
  
  


  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stdClass Object
(
  [goods_search_response] => stdClass Object
    (
      [goods_list] => Array
        (
          [0] => stdClass Object
            (
              [category_name] => OTC药品/医疗器械/计生用品
              [coupon_remain_quantity] => 4100
              [promotion_rate] => 158
              [service_tags] => Array
                (
                  [0] => 3
                  [1] => 1
                  [2] => 13
                  [3] => 15
                  [4] => 24
                )

              [mall_id] => 389847605
              [mall_name] => 华夏大药房旗舰店
              [mall_coupon_end_time] => 0
              [lgst_txt] => 高
              [goods_name] => 葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理月经大姨妈量少
              [has_material] => 1
              [goods_id] => 317112978077
              [brand_name] => 葛仙翁
              [predict_promotion_rate] => 198
              [goods_desc] => 葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理月经大姨妈量少
              [opt_name] => OTC药品/医疗器械/计生用品
              [share_rate] => 0
              [opt_ids] => Array
                (
                  [0] => 12001
                  [1] => 23265
                  [2] => 23266
                  [3] => 10243
                  [4] => 10725
                  [5] => 20742
                  [6] => 10696
                  [7] => 25098
                  [8] => 10700
                  [9] => 12
                  [10] => 23309
                  [11] => 10223
                  [12] => 3279
                  [13] => 25104
                  [14] => 10225
                  [15] => 251
                  [16] => 11998
                  [17] => 222
                )

              [goods_image_url] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-15/5cf47975-9f52-4106-8a0a-ddd1ae069807.jpeg.a.jpeg
              [has_mall_coupon] => 
              [unified_tags] => Array
                (
                  [0] => 2元福利券
                  [1] => 退货包运费
                  [2] => 全场包邮
                  [3] => 
                )

              [coupon_start_time] => 1654531200
              [min_group_price] => 790
              [coupon_discount] => 200
              [coupon_end_time] => 1670083199
              [zs_duo_id] => 0
              [mall_coupon_remain_quantity] => 0
              [plan_type] => 4
              [extra_coupon_amount] => 200
              [cat_ids] => Array
                (
                  [0] => 13176
                  [1] => 13179
                  [2] => 13785
                )

              [coupon_min_order_amount] => 200
              [category_id] => 11998
              [mall_coupon_discount_pct] => 0
              [coupon_total_quantity] => 5000
              [mall_coupon_min_order_amount] => 0
              [merchant_type] => 3
              [sales_tip] => 1653
              [only_scene_auth] => 1
              [desc_txt] => 高
              [mall_coupon_id] => 0
              [goods_thumbnail_url] => https://img.pddpic.com/gaudit-image/2022-05-15/7d3b9c03a4935871218dc775f7be83e3.jpeg
              [opt_id] => 11998
              [search_id] => e73b427a-dbe1-4cbd-84d0-d4bda70fdf10
              [activity_tags] => Array
                (
                  [0] => 10372
                  [1] => 10792
                  [2] => 24
                  [3] => 12242
                  [4] => 10371
                  [5] => 10078
                )

              [has_coupon] => 1
              [min_normal_price] => 900
              [mall_coupon_start_time] => 0
              [serv_txt] => 高
              [mall_coupon_total_quantity] => 0
              [mall_coupon_max_discount_amount] => 0
              [mall_cps] => 1
              [goods_sign] => E972678m9AlZUpjxwfjapC9Jg0LzGzJIiA_JQkaS9Cibm
            )

        )

      [list_id] => 41406012-7b4f-4466-9c4d-e4307ca4b099
      [total_count] => 1
      [request_id] => 16571394236046909
      [search_id] => e73b427a-dbe1-4cbd-84d0-d4bda70fdf10
    )

)
stdClass Object
(
  [category_name] => OTC药品/医疗器械/计生用品
  [coupon_remain_quantity] => 4100
  [promotion_rate] => 158
  [service_tags] => Array
    (
      [0] => 3
      [1] => 1
      [2] => 13
      [3] => 15
      [4] => 24
    )

  [mall_id] => 389847605
  [mall_name] => 华夏大药房旗舰店
  [mall_coupon_end_time] => 0
  [lgst_txt] => 高
  [goods_name] => 葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理月经大姨妈量少
  [goods_gallery_urls] => Array
    (
      [0] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-15/5cf47975-9f52-4106-8a0a-ddd1ae069807.jpeg.a.jpeg
      [1] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-04-21/1c92ed1c-2ba3-4ed4-91cd-7a341ff0be5e.jpeg.a.jpeg
      [2] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-04-21/87be6db7-d001-4af3-9c8e-8d2d86ddf2ac.jpeg.a.jpeg
      [3] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-04-21/4bba8ced-ecb6-44b8-ae6f-b8df67ae7b22.jpeg.a.jpeg
      [4] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-04-21/e42575c7-48b2-4e51-800f-3c1e0ca5caeb.jpeg.a.jpeg
      [5] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-04-21/84bed046-6250-486e-91b2-17b852a738b9.jpeg.a.jpeg
      [6] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-19/72c0ea3b-c0ac-42c4-9d78-26ee73139a16.jpeg.a.jpeg
      [7] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-19/b57599d8-0592-48fc-acf6-f21487172200.jpeg.a.jpeg
      [8] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-19/c4523960-964d-422c-b2ad-e050edfa0b30.jpeg.a.jpeg
    )

  [goods_id] => 317112978077
  [brand_name] => 葛仙翁
  [predict_promotion_rate] => 198
  [goods_desc] => 葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理月经大姨妈量少
  [opt_name] => OTC药品/医疗器械/计生用品
  [share_rate] => 0
  [opt_ids] => Array
    (
      [0] => 12001
      [1] => 23265
      [2] => 23266
      [3] => 10243
      [4] => 10725
      [5] => 20742
      [6] => 10696
      [7] => 25098
      [8] => 10700
      [9] => 12
      [10] => 23309
      [11] => 10223
      [12] => 3279
      [13] => 25104
      [14] => 10225
      [15] => 251
      [16] => 11998
      [17] => 222
    )

  [goods_image_url] => https://img.pddpic.com/mms-material-img/2022-05-15/5cf47975-9f52-4106-8a0a-ddd1ae069807.jpeg.a.jpeg
  [mall_img_url] => http://t16img.yangkeduo.com/pdd_ims/2020-06-28/792feefc-bf42-49ad-a94a-e5a93c897d59.jpg
  [has_mall_coupon] => 
  [unified_tags] => Array
    (
      [0] => 2元福利券
      [1] => 退货包运费
      [2] => 全场包邮
      [3] => 
    )

  [video_urls] => Array
    (
    )

  [coupon_start_time] => 1654531200
  [min_group_price] => 790
  [coupon_discount] => 200
  [coupon_end_time] => 1670083199
  [zs_duo_id] => 0
  [mall_coupon_remain_quantity] => 0
  [plan_type] => 4
  [extra_coupon_amount] => 200
  [material_list] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [text_list] => Array
            (
              [0] => 葛仙翁益母草颗粒
10袋*2盒装仅需9.9

用于血瘀所致的月经不调 调理痛经 姨妈量少 药店同款一盒14元
            )

          [id] => 165052830381210407
          [type] => 1
          [image_list] => Array
            (
              [0] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-04-21/af98ea26-d620-489d-9bd6-86586f07ce91.png
              [1] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-04-21/088aeb49-a08a-4637-af79-a1e36d2d5967.png
              [2] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-04-21/b3b26f76-7ba6-44f5-a92e-b776ba79281f.png
              [3] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-04-21/de3f711f-0cf3-40f6-a980-1aa4fe04c28e.jpeg
            )

        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [text_list] => Array
            (
              [0] => 经水量少,调理月经,女性的福利,大牌同厂出品,一半的价钱!!!
            )

          [id] => 165600089625017435
          [type] => 1
          [image_list] => Array
            (
              [0] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-06-24/47229807-0208-41a8-abe4-59e95540e04a.jpeg
              [1] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-06-24/3ecfc63b-0c59-4958-ba7f-08809c804ecc.jpeg
              [2] => https://t00img.yangkeduo.com/mms-promotion-goods/2022-06-24/546a9cda-9e1a-4735-8a0a-e2bba2271e51.jpeg
            )

        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [video_url] => https://video3.yangkeduo.com/mms-promotion-mobile/2022-06-24/49fbf9d57efb7c8c7a3c92717425f10b.mp4
          [id] => 165600098736427445
          [thumbnail_url] => https://video-snapshot.pddpic.com/jinbao-haohuo-api/files/31a900bf-e74d-4f6f-8cf5-b4af0b2c5ca2
          [type] => 2
        )

    )

  [cat_ids] => Array
    (
      [0] => 13176
      [1] => 13179
      [2] => 13785
    )

  [coupon_min_order_amount] => 200
  [category_id] => 11998
  [mall_coupon_discount_pct] => 0
  [coupon_total_quantity] => 5000
  [mall_coupon_min_order_amount] => 0
  [merchant_type] => 3
  [sales_tip] => 1653
  [only_scene_auth] => 1
  [desc_txt] => 高
  [goods_thumbnail_url] => https://img.pddpic.com/gaudit-image/2022-05-15/7d3b9c03a4935871218dc775f7be83e3.jpeg
  [opt_id] => 11998
  [activity_tags] => Array
    (
      [0] => 10372
      [1] => 10792
      [2] => 24
      [3] => 12242
      [4] => 10371
      [5] => 10078
    )

  [has_coupon] => 1
  [min_normal_price] => 900
  [mall_coupon_start_time] => 0
  [serv_txt] => 高
  [mall_coupon_total_quantity] => 0
  [mall_coupon_max_discount_amount] => 0
  [mall_cps] => 1
  [goods_sign] => E972678m9AlZUpjxwfjapC9Jg0LzGzJIiA_JQkaS9Cibm
)
  
  

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

券后9.9元包邮
发布者:wpadmin 拼多多 更新时间: 2个月前 (05-09)
2 元
                    
                    领券购买
                    

                    
                    
微信扫码购买
葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少
推荐理由
葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

葛仙翁益母草颗粒15g/袋活血月经不调月经量少调理痛经大姨妈量少

Annhui导购分享平台

是一家中立的,致力于帮助广大网友在网购时能买到性价比更高商品的分享平台,每天为网友们提供丰富、准确、新鲜的网上商品、特价资讯等信息。本站信息大部分来自于网友爆料,如果您发现了优质的商品或好的价格,不妨爆料给我们吧(谢绝任何商业爆料)!

评论(0)
发表优秀评论还可获得奖励哦~~
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册